Logopedische praktijk Nannette M. van den Reydt

 

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van Uw/ jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om Uw/jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Ik houdt me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-Uw/ je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van Uw/je persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om Uw/ je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van Uw/jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van Uw/jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van Uw/jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van Uw/jouw persoonsgegevens. Indien U/je na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::
www.logokanaalweg.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw/je persoonsgegevens worden door mij verwerkt ten behoeve van de logopedische praktijk
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Ik  verwerk  alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Ik bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, te weten 15 jaar.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
Alles achter slot en grendel en alleen toegankelijk voor mij.
Rechten omtrent je gegevens
U/Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van U/je heb. Tevens kan U/je bezwaar maken tegen de verwerking van Uw/jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft U/je het recht de door U/jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan Uzelf/jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst

 

Ik kan  logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht U/je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we U/je hierover met mij contact op te nemen. Kom U/je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U/Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als U/je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!